Заявление

 • ДО Изпълнителния директор
  на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД
  З А Я В Л Е Н И Е
  OT
 • УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР
  С настоящия формуляр, желая да подам:
 • В случай, че срокът на договора не е изтекъл, Вие дължите на ОПЕРАТОРА неустойка в размер на 3 (три) месечни такси, но ако до крайната дата на договора остава по-малко време от предвидените неустойки, то дължимата сума е равна на месечните такси до изтичането срока на договора.
 • В случаите на невъзможност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да възстанови пълния комплект устройства, същият дължи за плащане невъзстановените компоненти на оборудването по цени съгласно ценовата листа на ОПЕРАТОРА.

  Желая да получа отговор:


Потвърждение.

 • captca  нов код  
Translate »