Лични Данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД

(„Политика за поверителност”)

                                                  

„М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД (М САТ) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.

Ние защитаваме Вашите данни, като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на М САТ. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност е неразривно свързана с Общите условия на М САТ, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги и стоки (напр. Интернет, Телевизия и др.), защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от М САТ.

Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на М САТ, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.msatcable.com. Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за поверителност на интернет страницата на М САТ.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

 „М САТ КЕЙБЪЛ” ЕАД e дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 103131746, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Брюксел“ №1, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

М САТ е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо електронно-съобщителни услуги.

М САТ е и администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Можете да се свържете с нас на адрес:

гр. Варна 9002
ул. „Генерал Паренсов” 3
тел: 0700 42 142
e-mail: info@mnet.bg

 или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: https://msatcable.com/contacts

Какво представляват личните данни?

Личните данни по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”) пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

 1. В зависимост от конкретните цели и основания М САТ обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

1.1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на М САТ и Потребителя:

 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
 • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред М САТ;
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от М САТ за идентификация на абонати/потребители;
 • адрес за доставка;
 • данни от профила Ви за достъп в уебсайта ни https://msatcable.com – потребителско име, история на заявките / поръчките;
 • информация, която ни предоставяте, когато доброволно участвате в наши проучвания или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните услуги или за предпочитанията за услугите, които Ви предоставяме.

1.2. Данни, изготвени и генерирани от М САТ в процеса на предоставяне на услугите:

 • номер на услуга, клиентски номер, детайлизирани справки към месечни сметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения;
 • данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки и/или фактурите, както и за доказване на тяхната достоверност – вид на използваната услуга, общ брой мерни единици, начислени за съответния период на изготвяне на периодичните сметки; стойност на ползваните услуги; информация за избрания от Вас начин на плащане, извършени и дължими плащания; информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване на услугите;
 • гласов запис на обаждания, които са направени от и към контактните ни центрове във връзка със заявяване на повреди, получаване/даване на информация и съдействие за ползваната услуга, и целят подобряване на обслужването;
 • данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес;
 • видеозапис при посещение в търговските обекти и/или централния офис на М САТ, който запис е изготвен с оборудване за видео наблюдение за охранителни цели и с оглед осигуряване на необезпокоявано обслужване на посетителите от страна на служителите на М САТ;
 • IP адрес при посещение на уебсайта ни;
 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания, които са направени от и към контактните ни центрове, електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.
 1. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

2.1. Обработване на данните, което е необходимо за сключване и/или изпълнение на договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги и/или покупка на крайно устройство.

М САТ обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при:

– сключване на нов или изменение на съществуващ договор за електронни съобщителни услуги;

– сключване на договор за покупка на крайно устройство;

– изпълнение на заявки за предоставяне на информация относно потребление;

– разяснения за ползваните услуги, плащане на сметки и адресиране на оплакване/жалба. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – търговски обекти, единен телефонен номер за обслужване на клиенти 0700 42 142, онлайн платформа, обекти и телефонни оператори на контактни центрове, електронна форма за контакт;

 • Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за извършените от Вас покупки и/или ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;
 • Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазването Ви от нетипичен трафик (измами и злоупотреби от трети лица); включени услуги; стойност по фактура. Разяснение на фактури/месечни такси и предоставяне на справки за ползвани и прекратени услуги;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания, запитвания, жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
 • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни, създаване на електронна поща на Клиента по негово желание на сървър на М САТ, възстановяване на забравена парола. Възстановяване на достъп до различни приложения (Walk TV, HBO GO, др.).
 • Техническа поддръжка и отстраняване на повреди и всякакви технически проблеми – на място и чрез дистанционен достъп до оборудването за ползване на услугата. Възстановяване на услуги, спрени поради неплащане;
 • Плащане на сметки, разсрочване, опрощаване, отсрочване на дължими суми;
 • Проверка на техническа възможност за предоставяне на услуга;
 • Гаранционно и сервизно обслужване на устройства;
 • Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане.

2.2. В изпълнение на свои законови задължения, М САТ обработва данните Ви за следните цели:

 • Предоставяне на информация за Потребителя и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
 • Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението на услугите;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи.

2.3. М САТ обработва данните Ви и за целите на следните свои легитимни (законни) интереси:

 • Обработване на данните от Вашите сметки/фактури за други цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им и осигуряващи както достоверен анализ на нашите продукти и услуги, така и оценка на тяхната полезност за потребителското търсене.
 • Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран видМ САТ извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от услуги и за подобряване на обслужването на клиентите.

    

Обработване на специални категории лични данни

     М САТ не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Съветът на директорите на М САТ забранява на всички лица, работещи по договор за него, или негови партньори да извършват обработването, посочено в предходната точка.

     Горната разпоредба може да не се прилага, ако е налице едно от следните условия:

 • субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели, освен когато в правото на ЕС, действащото право на Република България или правото на държава членка се предвижда, че посочената забрана не може да бъде отменена от субекта на данни;
 • обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
 • обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции или винаги, когато съдилищата действат в качеството си на правораздавателни органи;

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

 1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с М САТ обработват личните Ви данни от наше име или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни:
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • Лица, които по възлагане на М САТ поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • Лица, предоставящи услуги като контактен център за осигуряване на техническо съдействие;
 • Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка на адреса за предоставяне на услугата;
 • Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти на М САТ и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти.
 1. Други администратори на лични данни, на които М САТ предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:
 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от М САТ предоставянето на информация, сред която и лични данни като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • Други доставчици на електронни съобщителни услуги при предоставяне на интернет свързаност, IP адреси и обработване на трафични данни;

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 • Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за предоставяне на електронни съобщителни услуги и/или крайно устройство се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;
 • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол като, но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне и/или покупко-продажба на устройства, се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на вземането, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок;
 • Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, се съхраняват от М САТ за срок от 6 месеца. М САТ може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за покупка на стоки и/или предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.
 • Запис на глас – телефонните разговори – 1 година от провеждане на разговора;
 • Картина (Видеозапис) – до 30 дни от създаване на записа;

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни от страна на М САТ

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • Да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, който сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от М САТ информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление;
 • Да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;
 • Да възразите пред М САТ по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
 • Право на жалба пред надзорен орган.

Длъжностно лице по защита на данните

 М САТ определя длъжностно лице по защита на данните и публикува данни за контакт с него на уебстраницата си – www.msatcable.com. Като субекти на данни можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни и с упражняването на правата Ви съгласно действащото законодателство.

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на М САТ и какви са последиците от това

За да сключите договор с нас и за да Ви предоставим заявените услуги, М САТ е нормативно задължен да получи определени данни. Обработката на тези данни е задължителна за изпълнение на целите по предоставяне на устройства и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши законово вменени задължителния. Без тези данни не бихме могли да предоставяме съответните услуги. В случай, че не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт и/или услуга.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността М САТ да сключи договор за устройства/услуги с Вас:

 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
 • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред М САТ;
 • данни от профила Ви за достъп в msatcable.com – потребителско име, история на заявките / поръчките;
 • адрес за инсталация на услугата.

Политика за „бисквитките“

 1. Бисквитки с цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Какво представляват бисквитките и защо се използват? Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставя информация и общува с потребителите.
 2. Деактивиране на бисквитки – като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Линкове

Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните Ви данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме  линкове към тях, за да Ви улесним при намиране на повече информация по конкретни теми.

Настоящата Политика за поверителност е приета с на основание чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Translate »